Vand og Affald

Erhvervsaffald

Regler for bortskaffelse af erhvervsaffald
Folketinget har vedtaget Affaldsbekendtgørelsen, som pålægger kommunerne, at det skal være muligt at aflevere affald fra virksomheder på minimum én genbrugsstation i kommunen. I Svendborg Kommune kan du aflevere affald fra erhverv på begge genbrugsstationer.

Virksomheder kan aflevere erhvervsaffald på kommunale genbrugsstationer på tværs af kommunegrænserne mod betaling efter gældende takst i den aktuelle kommune. For yderligere oplysning se den aktuelle kommunes hjemmeside eller kontakt kommunen.

Hvad kan afleveres?
Virksomhederne kan aflevere alle de fraktioner, som i forvejen modtages på genbrugsstationerne. Klik på linket ude til højre, og se hvad du kan aflevere på genbrugsstationerne. Affaldet skal være korrekt sorteret. Hvis det er emballeret skal det være i gennemsigtige sække. Rockwool skal være emballeret i gennemsigtige sække.  Der kan afleveres ubegrænset mængde affald af de enkelte fraktioner, dog max. 15 asbest-/eternitplader og max. 200 kg/år for farligt affald.

Hvilke køretøjer har adgang til genbrugsstationen?
På genbrugsstationen er der adgang med køretøjer op til 3500 kg. Derudover må der hægtes en trailer på køretøjet.

Farligt affald
Der må højst afleveres 200 kg/år pr. virksomhed. Virksomheden kan få kvittering for aflevering af det farlige affald. Kvitteringen kan bruges som dokumentation for tilsynsmyndigheden.

Hvis virksomheden har mere farligt affald end 200 kg/år, skal det bortskaffes af et godkendt firma. Spørg MOTAS (Modtagestation Syddanmark) til råds på tlf. 7620 1300.

Administrationsgebyr
Alle virksomheder med et aktivt cvr. nr. skal betale administrationsgebyr, på nær dem der er fritaget efter gældende regler. Administrationsgebyret betales en gang om året, og dækker hele året.
Administrationsgebyret dækker omkostninger til administration af erhvervsordninger og dækning af kommunens lovpligtige opgaver overfor Miljøstyrelsen. Det er bl. a. udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, administration af farligt  affald samt information til virksomhederne og affaldskonsulentordning.

Tilmeld din virksomhed Eboks

Klik her for at gå til affaldshåndbogen for erhverv

Klik her for at læse om den nye erhvervsordning, der er gældende pr. 1/1-2018

Klik her for at downloade kvittering for farligt affald.

Klik her for at se hvad du kan aflevere på genbrugsstationen.

Klik her for at gå til CVR-registret.

Klik her for at se bilag 8 og 9

Klik her for at se Affaldsbekendtgørelsen