Vand og Affald

Vand i kælderen

Hvad kan du gøre for at mindske risikoen for vand i kælderen?

Pumpe eller højvandslukke. Hvis du vil mindske risikoen for vand i kælderen efter kraftige vandskyl, foreslår vi, at du enten installerer en pumpe eller et såkaldt højvandslukke. På kort sigt kan begge disse velafprøvede metoder naturligvis føles som en væsentlig investering, men på lang sigt er der tale om en økonomisk besparelse, en mulighed for værdiforøgelse og et større velbehag ved at bo i dit hus.

Både en pumpe og et højvandslukke har sine fordele og ulemper – vi foreslår derfor, at du kontakter en autoriseret kloakmester, som kan rådgive dig om, hvilken metode der passer dig og dit hus bedst.

Hvad gør jeg hvis der er vand i kælderen?

Hvis der er monteret et højvandslukke i afløbet fra kældergulvet eller i samlebrønden, så undersøg om lukkemekanismen kan bevæge sig, eller om noget har sat sig fast.

Er der ikke højvandslukke, kan vandet skyldes tilbagestuvning fra hovedkloakken p.g.a. kraftigt regnvejr. Det kan også skyldes, at husets stikledning er tilstoppet – dermed kan regn- og spildevandet fra ejendommen ikke løbe i hovedkloakken.

Ring til et firma, der udfører kloakrensning for at få renset din stikledning. Udgiften til rensning af stikledningen frem til hovedledningen i vejen betales af grundejer. Hvis du bor til leje, skal du kontakte din vicevært/udlejer.

Hvis vandet siver ned ad kældervæggen, kan husets omgangsdræn være i uorden eller tagnedløb kan være defekte – kontakt da en autoriseret kloak-mester for at finde ud af, hvad der skal gøres.

Dækker forsikringen ved oversvømmelse af kælderen?

Husejerens alm. forsikring vil som regel dække vandskader forårsaget af skybrud. Du skal derfor altid anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab – kun skader på den fysiske del af bygningen erstattes af den alm. bygningsforsikring. Forurening af køkkenhaver, træer o.l. dækkes derfor ikke af forsikringen.

Vand og Affald´s forsikring dækker kun skaden, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra vores side.

Hvad kan jeg selv gøre for at undgå kælderoversvømmelser?

Selv når de store projekter til forbedring af afløbssystemernes kapacitet er gennemført, vil der forekomme så kraftige regnskyl, at kloakkerne vil blive overbelastet – derfor anbefaler VA, at alle husejere med afløbsinstallationer i kælderniveau sikrer deres kældre yderligere, så kælderoversvømmelser bedre kan forebygges. Dette kan f.eks. ske ved at montere et såkaldt højvandslukke i det private afløbssystem eller alternativt ved en pumpeløsning.

Bemærk at sådan en ekstra sikring skal ske for ejerens regning.

Bliver du udsat for vand i kælderen?

Det er VA’s ansvar at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra stueetagen samt andre etager over kælderhøjde. Det er derfor dit eget ansvar at sikre afledning af spildevand fra selve kælderen.

Når vi skal afgøre, om servicemålet er overholdt kontrollerer vi hvor kraftig den regn, som er årsag til oversvømmelsen, er og beregner hvor hyppigt den optræder.

Hvad kan ellers være årsagen til vand i kælderen?

Defekte eller for små kloakrør.

Kloakrørene fra dit hus kan være defekte eller med tiden være blevet for små til at kunne bortlede tilstrækkeligt vand fra din grund. Vi foreslår igen, at du kontakter en autoriseret kloakmester med henblik på at få undersøgt dine kloakrør grundigt.

Det kan desuden være en mulighed at etablere et højvandslukke.

Hvad gør vi for at forhindre oversvømmelser?

Svendborg har et stort afløbssystem, som er udbygget over en meget lang årrække. I takt med at byen udvikler sig, sættes kloakkerne under pres.

Byen udvikler sig geografisk, fordi der etableres nye bolig- og erhvervsområder, som skal forsynes med afløbssystemer. Men samtidig ændres byen også indadtil, fordi en stadig større del af byens overflade belægges med asfalt, belægningssten, tagflader osv. I takt med at der samtidigt også kommer mere regn som følge af klimaændringer betyder dette, at belastningen på byens kloakker hele tiden vokser, og flere steder er der nu utilstrækkelig kapacitet. På disse steder sker oversvømmelse af kældre og af terræn hyppigere end det fastsatte mål.

Vand og Affald arbejder løbende på at forstærke kloakkernes kapacitet. Målet er at reducere omfanget af kælder- og terrænoversvømmelser. Dette sker både ved at anlægge store bassiner, som kan aflaste kloakkerne under kraftig regn, og ved at udskifte eksisterende kloakker til nye med større dimensioner.

I de seneste år er indsatsen på dette område blevet kraftigt intensiveret, og der er også i årene fremover afsat mange ressourcer.

I planlægningen af indsatsen må der imidlertid foretages en løbende prioritering. Svendborg vand og Affald har derfor opbygget hydrauliske modeller, som kan hjælpe med til at udpege de områder af byen, hvor der er størst problemer. Med modellerne kan vi også undersøge hvilke tiltag, der er nødvendige for at løse problemerne.

Hvorfor bliver kloakkerne overbelastede i regnvejr?

Regn er et fænomen, som er vanskeligt at beskrive og forudsige, og samtidig er regn den faktor, som er mest afgørende, når der skal bygges kloakker.

Regn er forskellig i årstiderne. Om vinteren falder der mest regn, men det falder i meget langvarige regnvejr, som ikke er så kraftige. Om sommeren falder mindre regn, men ofte i kortvarige regnvejr, som kan være meget kraftige (fx tordenskyller).

Der er ikke to regnskyl, der er ens. Det er fx meget forskelligt, hvor mange millimeter der falder, og hvor hurtigt det går. Særligt ”tempoet” er afgørende for, om kloakkerne kan følge med og nå at bortlede regnvandet.

Hvilke krav er der til en kloak?

I Svendborg Kommunes Spildevandsplan er kravene til kloakker beskrevet – herunder hvor ofte kloakkerne må overbelastes.

Her beskrives, hvor ofte nogle bestemte hændelser i gennemsnit må forekomme – fx at der ikke må ske oversvømmelse af terræn i fælleskloakerede oplande hyppigere end hvert 10. år.

Det betyder, at hvis man betragter en periode på 100 år, må der forekomme ti oversvømmelser inden for perioden. Disse oversvømmelser må i princippet godt finde sted inden for det samme år eller med få års mellemrum, så længe det samlede antal tilladte oversvømmelser – det vil sige 10 – ikke overskrides i løbet af de 100 år.

Spildevandsplanens mål kan derfor godt være opfyldt, selvom der på samme sted har været oversvømmelse af terræn to gange samme år

Hvorfor bygger man ikke bedre kloakker?

Mængden af nedbør er uforudsigelig, og det er derfor svært at forudse, hvor store kloakker der skal bygges.

Heldigvis er der målt på regn igennem mange år, og vi ved derfor en masse om de ”historiske” regnhændelser. Denne viden kan vi bruge til at sige noget om sandsynligheder for, hvor ofte og hvor kraftigt det regner.

Det er ikke teknisk eller økonomisk muligt at bygge kloakker, som kan klare ethvert regnskyl. Dertil er regn for uforudsigeligt. Vi må med andre ord acceptere, at vores kloakker af og til bliver overbelastede. Og vi må ”nøjes med” at dimensionere på en måde, som sikrer, at systemerne sandsynligvis ikke bliver overbelastede for ofte.

Hvad betyder klimaændringerne for kloaksystemet?

Der er bred enighed om, at der nu og i årene fremover sker nogle relativt kraftige ændringer i klimaet, som får konsekvenser for blandt andet kloakkerne. En af tendenserne er, at det vil regne mere om vinteren, men mindre om sommeren. Sommerregnen vil falde i færre, men kraftigere regnskyl.

Mere regn om vinteren og kraftigere regn om sommeren sætter kloakkerne yderligere under pres, og det betyder, at de nødvendige udbygninger bliver en tand større for at imødegå disse ændringer.

Kan jeg selv håndtere mit regnvand? Ja, det kan du godt. Hvis du selv vil håndtere det regnvand, der lander på din grund, kræver det optimale forhold for nedsivning. Du bør derfor undersøge muligheder og behov for regnvandsbede, faskiner osv. Det kan desuden være en rigtig god ide at få råd fra en kloakmester, inden du går i gang. Der skal ansøges om tilladelse til nedsivning ved Svendborg Kommune. Se evt. Svendborg Kommunes spildevandsplan.
   
   
   
   
   
   
   
   

Følg linket og læs mere om, hvad du kan få fradrag for. Håndværkerfradraget er blevet grønt med 11 nye tiltag. Du kan få op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig. Skal du f.eks. have udskiftet/installeret kloakrør, forbedret afløbsinstallationer og dræn er dette også omfattet.

Læs mere om håndværkerfradraget.