Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se hvilke graveprojekter vi arbejder med i øjeblikket

Kloakarbejde ved Søkildevej

Arbejdet forventes udført mellem den 3. august og den 25. september 2020.

I forbindelse med byggemodningen ved Søkildevej udskiftes/forstærkes hovedkloakledningen mellem Esthersvej og Vilhelmskildevej og der etableres 2 parallelle rørledninger med diameter 1,8 m, som skal fungere som magasineringsbassin for regnvand fra det kommende byggeri.

For nærmere information kan henvendelse ske til Vand og Affald att. projektleder Steen Ladefoged, tlf. 63 21 55 76, email sla@vandogaffald.dk.

Vi graver på Svendborg Havn

Kloakarbejder ved Frederiksgade og ved Jessens Mole

Arbejdet forventes udført mellem den 7. september 2020 og den 31. januar 2021.

I forbindelse med Svendborg Kommunes gadefornyelsesprojekt ”Liv i min by” i Frederiksgade udfører Svendborg Spildevand bygværker og ledninger for afledning af skybrudsvand til havnen. Forsyningens hovedkloakker i Frederiksgade og Jessens Mole har ikke kapacitet til at aflede de ekstraordinære vandmængder, som fremkommer ved skybrud. Derfor etableres et nødoverløb fra hovedkloakkerne i Frederiksgade til en ny afvandingsledning, som får udløb direkte til havnebassinet ved Jessens Mole. Formålet er at reducere de skadevoldende oversvømmelser omkring ”den trekantede plads” i østlig ende af Frederikgade, som opstår ved skybrud over den centrale del af Svendborg. Ledningsanlægget forberedes for fremtidig afledning af skybrudsvand fra Havnepladsen.

Det aktuelle samlede projekt udføres i 3 faser. Den 7. september påbegyndes etableringen af nødoverløbet og alle nye ledninger i Frederiksgade samt ledninger under ”den trekantede plads”. Dette anlæg påregnes afsluttet 30. november 2020.

Pr. 1. oktober påbegyndes anlægsarbejderne for det nye udløb i kajkanten ved Jessens Mole. Denne etape omfatter indledningsvis ramning af spunsjern, som kan være støjende og give rystelser i jorden. Delentreprisen påregnes, med forbehold for vintervejrlig, afsluttet inden udgangen af januar måned 2021.

Udførelsestidspunkt for projektets 3. fase er endnu ikke fastlagt, men påregnes udført i foråret 2021. Denne fase omfatter nedgravning af en afløbsledning, som forbinder overløbsbygværket med udløbet i havnen, samt en supplerende regnvandsledning i Jessens Mole nord for udløbet til havnebassinet.

For nærmere information kan henvendelse ske til Vand og Affald att. projektleder Steen Ladefoged, tlf. 63 21 55 76, email sla@vandogaffald.dk.

Udskiftning af vandledning i og på begge sider af Frederiksbro

I forbindelse med Den Blå Kant udskifter vi vores vandledning i og på begge sider af Frederiksbro. Ledningsarbejdet forventes udført i uge 36-39

Vi lukker for vandet i kortere perioder
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt på Frederiksø under hele forløbet.
I kortere perioder er det nødvendigt at lukke for vandet.

SMS/mail om vandlukning
De berørte ejendomme bliver orienteret via SMS/mail før enhver planlagt lukning, men kun hvis de er tilmeldt vores sms-/mailservice.

Du kan tilmelde dig sms-/mailservice her. 

Gravearbejdet i forbindelse med fornyelsen udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Til brug for entrepriseforsikring vil de nærmeste husfacader blive fotograferet.

Der vil som udgangspunkt være adgang til ejendommene i hele perioden. 

Den nye vandledning er markeret med grønt på kortet her.

Få mere at vide
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet på siden her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Mona Wulf Nielsen på
telefon 63 21 55 19 eller sende en mail på mwn@vandogaffald.dk

Nordre Kaj

Vi er i gang med omlægningen af spildevands- og vandledninger bag om det nye SIMAC. Arbejdet udføres frem til ultimo september. I forlængelse af dette arbejde omlægger vi ligeledes spildevandsledningerne fra ejendommene Hudes Plads 1 og Østre Kajgade 9.

Vedrørende de trafikale forhold, forventes det at rundkørslen ud for trælasten bliver åbnet igen i løbet af uge 38. Christiansmindestien ned til roklubben vil blive delvist spærret mandag d. 7. september – onsdag d. 9. september.

Få mere at vide
Du kan læse om eventuelle opdateringer eller ændringer til projektet på siden her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Ole René Rasmussen på telefon 63 21 55 50 eller sende en mail på orr@vandogaffald.dk