Vand og Affald

Har du haft et brud? Sådan søger du refusion

Er uheldet ude, og du har haft et stort vandforbrug på grund af en lækage, kan du i visse situationer søge om refusion. Du kan både søge refusion for selve vandet (vandpris og vandafgift) og for spildevand (vandafledningsbidrag eller statsafgift).

Kun ét år tilbage
Der gives kun refusion ét år tilbage. Refusionen finder som udgangspunkt sted i forbindelse med årsafregningen. Send gerne din ansøgning, så snart skaden er udbedret.

Husk at reparere din skade, når du bliver opmærksom på den. 

Hvordan beregnes refusionen?
Refusionen beregnes ved, at vi vurderer dit merforbrug ud fra dit normale forbrug. Af merforbruget fratrækkes en selvrisiko – for vand på 300 m3, og for spildevand på 25 m3.

Sådan gør du
Du og din VVS-installatør udfylder ansøgningsskemaet, som du finder her:

Skema til ansøgning om refusion ved vandspild.

Ansøgningsskema med dokumentation – foto og/eller tegning af brud og en kopi af faktura fra VVS-installatør – sendes til post@vandogaffald.dk

Evt. besigtigelse
Vi kan vælge at besigtige skaden for at sikre bedst muligt grundlag for at behandle ansøgningen.

Hold øje med dit vandforbrug

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt.
 

Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned.

Luk for vandet ved hovedhanen, når huset forlades i en længere periode.
I vinterperioden åbnes vandhanerne for at tømme rørinstallationerne. Derved undgås frostsprængninger - og dermed stort ekstraforbrug.