Vand og Affald

Sanddalsvej

Vandledningen og kloakledningen i Sanddalsvej er i dårlig stand og skal udskiftes og der skal etableres et nyt 10 kV kabel.

Arbejdsperioden forventes påbegyndt den 6. august og tilstræbt afsluttet ultimo januar 2019

Trafikforhold
Det vil være vanskeligt at udføre vores arbejde, hvis der er for meget trafik til ejendommene på Sanddalsvej, mens vi arbejder. Kørsel til ejendommene er som udgangspunkt mulig i forhold til af- og pålæsning. Men ved kloakarbejdet vil der være perioder på ca. en uge, hvor man ikke kan komme til sin ejendom med biler.

Vi lukker for vandet
Vandforsyningen vil som udgangspunkt være opretholdt under hele forløbet. I kortere perioder vil det være nødvendigt at lukke for vandet. De berørte ejendomme vil som udgangspunkt blive orienteret via SMS før enhver planlagt lukning.

Gravearbejdet i forbindelse med vand og el udføres af Entreprenør J. Clausen ApS.

Information om el
Flow Elnet udskifter et ældre 10 kV APB kabel i fbm opgravningen. Dette medfører ikke ekstra gener for beboerne på strækningen, da det foretages samtidig med opgravningen til den nye vandledning. Udskiftningen af 10 kV kablet vil ikke medføre afbrydelse af elforsyningen undervejs.

Kloakprojektet
Kloakeringsprojektet medførerer desværre en del midlertidige gener for beboerne langs Sandalsvej. Kloakledningen skal lægges i ca. 2,5 m dybe ledningsgrave, som fylder det meste af en kørebane. Det bliver derfor nødvendigt at spærre Sanddalsvej for gennemkørende trafik, men der vil være adgang fra enten Glarmestervej eller fra Linkenkærsvej i takt med at arbejdsområdet rykker frem i gaden.

Asfaltbelægningen på Sanddalsvej vil blive genetableret snarst efter at kloakarbejderne er afsluttet. Dog med forbehold for vintervejrlig, der skal helst være tørvejr og plusgrader for at kunne lægge ny asfalt.

Har du spørgsmål til vandprojektet, er du velkommen til at kontakte Mona Wulf Nielsen på tlf. 63 21 55 19 eller på mail: mwn@vandogaffald.dk

Har du spørgsmål til kloakprojektet, er du velkommen til at kontakte Steen Ladefoged på tlf. 63 21 55 76 eller på mail: sla@vandogaffald.dk 

Har du spørgsmål til Elforsyningsprojektet, er du velkommen til at kontakte Jan Frost Hansen på tlf: 30 82 14 75