Vand og Affald

Renovering af højdebeholderne på Heldagervej

Etablering af to nye rentvandsbeholdere på Heldagervej

VA er i fuld gang med at modernisere og tilpasse vandforsyningen i Svendborg efter borgernes behov. I april 2018 blev det nye fremtidssikrede vandværk, Sørupværket, indviet, og i øjeblikket arbejdes ihærdigt på renoveringen af det beholderanlæg, der har huset de gamle højdebeholdere på Heldagervej.

Hvorfor har vi højdebeholdere?

Formålet med en højdebeholder er at fungere som et reservoir til opbevaring af rent drikkevand, så der altid er tilstrækkeligt med vand i borgernes haner uafhængigt af de svingninger, der findes i vandforbruget henover døgnets 24 timer. Beholderen vil derfor primært fyldes op i løbet af nattetimerne og tømmes i løbet af dagen.

Fokus på hygiejne

Et vigtigt krav til de nye rentvandsbeholdere har været, at de skal leve op til højeste standard inden for fødevaresikkerhed. I modsætning til de tidligere højdebeholdere på Heldagervej, der var jordoverdækket og udført i beton, bliver de nye rentvandsbeholdere udført i rustfrit stål og placeres over terræn, hvilket vil lette inspektionen af beholderne både ud- og indvendigt.

Tilpasning til et lavere vandforbrug

Beholderne kommer hver især til at kunne rumme 750 m3 rent drikkevand, som er langt mindre end de gamle højdebeholdere fra 1965, der havde en kapacitet på 5000 m3. Dette er imidlertid i fuld overensstemmelse med, at vandforbruget i Svendborg Kommune er halveret siden 1970’erne i takt med, at meget industri er lukket ned samtidig med, at de vandforbrugende apparater hjemme i privaten er blevet mere vandøkonomiske.

Fremtidssikring og miljøhensyn

Ligesom Sørupværket er det nye anlæg på Heldagervej fremtidssikret og fleksibelt i forhold til indretningen. Den bygning, der skal huse de to rentvandsbeholdere, er konstrueret, så man har mulighed for at udvide med to ekstra beholdere, hvis et fremtidigt behov for dette skulle opstå. Desuden vil anlægget ved rentvandsafgangen blive forsynet med et UV-anlæg, som vil kunne aktiveres ved akut opstået behov.

Et vigtigt krav til det nye beholderanlæg har været at sikre et minimalt energiforbrug og en minimal driftsmæssig miljøpåvirkning. Ved valget af byggematerialer er der taget hensyn til ressourceknaphed og materialers mulighed for genanvendelse, og i overensstemmelse hermed har man genanvendt dele af de gamle højdebeholdere, som nu kommer til at udgøre en ydre betonskal rundt om de to nye rentvandsbeholdere.

 

 

 

Visualisering af det nye beholderanlæg på Heldagervej, som efter planen skal være klar til brug i det sene forår 2019.


Byggeriet går planmæssigt og i midten af oktober 2018 blev der afholdt rejsegilde. 

 

 

På ovenstående billede ser vi dele af den gamle højdebeholder, der nu kommer til at udgøre den ydre betonskal rundt om de nye rentvandsbeholdere, der udføres i rustfrit stål.