Vand og Affald

Baggrund om Sørupværket

Sørupværket er et nyt komplet vandværk der opføres som erstatning for det eksisterende Hovedværket.

Vandværket placeres i umiddelbart tilknytning til Svendborg Vand og Affalds eksisterende bygningsmasse på adressen Ryttermarken 21, Svendborg.

Sørupværkets arkitektur og indretning tager udgangspunkt i en respekt om bygningen som en ramme om vandprocessen. Det har ligeledes været et mål at bygningen afspejler sin funktion som vandværk, og arkitektonisk korresponderer med områdets eksisterende bygningsmasse.

Målet er at skabe en fremtidssikret, fleksibel ramme for nuværende og fremtidige vandprocesbehov. Samtidig er vi meget beviste om at skabe en god arbejdsplads. B.la. i forhold til tilgængelighed, overskuelighed, lys og lydforhold, rengøringsvenlighed og sikkerhed. Vejen mod dette mål vil ske i en god og gensidig respektfuld dialog med alle implicerede parter i partnering -gruppen.

Grundens disponering

Man ankommer til det nye vandværk fra grundens sydøstlige hjørne via Svendborg Vand og Affalds parkering og forplads. Mod syd er grunden sammenkoblet med oplagspladsen. (Om denne sammenkobling skal fastholdes, eller der skal etableres en adskillelse mellem oplag og vandværk vil være et emne til videre bearbejdelse i samråd med bygherre).

Bygningens vestfacade er placeret mod markerne og parallelt med markskel. En evt. fremtidig udvidelse
af bygningen foreslås derfor etableret mod øst ind på grunden. Rørføringen med råvand og behandlet vand
til og fra vandværket vil derved ikke blive generet af fremtidige arbejder på grunden.

Grundens svage stigning på ca. 2 meter fra syd mod nord udnyttes til at nedbringen bygningshøjden. Gulvet i bygningen er i et samlet niveau og tager udgangspunkt i facadens møde med terrænet mod syd, og skærer sig mod nord ind i terrænet. Herved sænkes bygningen ca. 1,5 meter ned i terrænet mod nord.

Fra vandværkets sydfacade vil der stadig være et svagt fald mod syd væk fra bygningen. Der fastlægges et niveauplan med udgangspunkt i en middelkote mellem bygningens 4 hjørner. Niveauplanet vil herved ligge ca. 80 cm. over gulv-niveauet. Herfra måles bygningens maksimale højde, som så vil være ca. 8,5 meter.

Bygningen er udformet med et enkelt greb, hvor hele procesanlægget og administrationsdelen er indeholdt i samme bygningsvolumen. Bygningen har en skrånende taghældning mod syd og med sin placering skubbet ind i terrænet mod nord, tilpasser bygningen sig den let skrånende grund.

Indgang til bygningen er naturligt placeret ved ankomsten i det syd østlige hjørne.

Ankomst

Ved placeringen af indgange til bygningen, samt ved placeringen af de græsdækkede slambassiner er der
taget hensyn til god tilgængelighed til bygningen, og gode pladsforhold for tilkørsel med større køretøjer.

Ankomsten til bygningen er mod syd. I det sydøstlige hjørne er ankomsten til indgangsområdet, og slusen/indgangen til vandprocessen er placeret centralt i bygningens sydfacade. Slambassinet er også placeret mod syd koblet på bygningens modtagerrum.

Indretning

Bygningens rumdisponering tager b.la. udgangspunkt i vandets vej gennem processen, samt sikrer størst mulig fleksibilitet. Vi er beviste om at bygningen skal kunne optage evt. fremtidige ændrede behov for justerede eller nye vandprocesanlæg. Derfor er der kun et gulvniveau i hele procesanlægget. Procesanlægget kan udvides
til den dobbelte vandbehandlingskapacitet inden for rammerne, eller der kan tilkobles supplerende vandbehandlingsanlæg efter behov. Et gulvniveau tilgodeser også arbejdsforholdene i procesanlægget
- ingen løftehåndtering af tunge emner og værktøj mellem forskudte niveauer.

Rentvandshal, filtersal, pumperum

Den nordlige del af bygningen indeholder en fleksibel multihal der rummer procesanlæg som filteranlæg, rentvandstanke og pumper. Dette område omsluttes af det stigende terræn mod nord og giver derved mulighed for at føre rørene fra pumperummet direkte ud gennem soklen ud under terræn nord for bygningen. Pumperummet omsluttes af en let glasvæg der skærmer for støjen fra pumperne. Der er i pumperummet sikret
plads til evt. fremtidigt uv-anlæg eller andet. De 2 rentvandstanke rummer hver 750 m³ vand og måler 13 meter i diameter.

Øvrige procesanlæg

Det sydlige bygningsafsnit rummer mere afskærmede procesfunktioner - modtagerrum, blæserrum, beluftningsrum, ludrum, sluseankomstområde, generatorrum. Modtagerrummets placering mod sydvest forholder sig til råvandsledningens ankomst til grunden fra marken vest for bygningen. Der er sikret plads
i modtagerrummet til en evt. fremtidig tredje råvandindføring ligesom der i beluftningsrummet er plads til en tredje enhed.

På sydfacaden ud for modtagerrummet placeres 2 slambassiner delvist nedgravet og græsoverdækket. Herved kan pumperne til slambassinerne placeres i modtagerrummet, hvilket letter betjening og servicering.
I det sydlige bygningsafsnit ligger også mandskabsog serviceafdelingen, delvist i 2 etager.

Mandskabs- og serviceafdelingen

I stueetagen mod sydøst ligger dobbelthøjt indgangsområde, omklædning / toilet, laboratorium, servicerum med lager og rengøring. På 1 sal ligger teknik og kontor med SRO anlæg og eltavle. Det sidstnævnte rum er placeret på 1. sal af hensyn til god overskuelighed over procesanlægget og udeområdet. Samtidig er der tænkt person- og driftsikkerhed ved placeringen af eltavlen på 1. sal i forhold til en evt. kraftig læk i vandprocessen/rentvandstankene. En minimal risiko som vi alligevel har taget hensyn til.

Arkitekturen/indpasningen i området

Med et enkelt, klart udtryk og et stærkt hovedgreb indpasser vandværket sig de andre bygningsvolumener i området. Med sit rene udtryk i hvide beton sandwich facadeelementer fremstår bygningen som en
lys sluttet form. Den lyse farve og det enkle arkitektoniske greb referencer til vandværkets høje krav til renhed og hygiejne, og afspejler bygningens funktion som vandværk.

Den stramme bygningsform brydes af det sammenhængende snit i bygningen. Bygningen åbner sig fra terrænet via det store skår med glasfacader og mørk facadebeklædning og inviterer ind i bygningsvolumenet. Vinduesfacaderne mod ankomst og procesbygning sikrer et godt dagslys i bygningen og giver et fint indkig udefra ind til procesanlægget og administrationsdelen.

Det er muligt at etablere et ovenlysbånd hen over filtersalen i det omfang det evt. findes ønskeligt.

Der kan monteres solceller på den syd-skrånende tagflade eller på den lodrette kant af et eventuelt ovenlysparti.

Klik på billedet for at se det større.