Gå til indhold

Nedgravede beholdere

En nedgravet beholder kan være en god løsning i boligforeninger og andre steder med lidt plads.

En nedgravet affaldsløsning er defineret ved, at selve beholderen er gravet ned under terrænniveau, mens et mindre indkast er synligt over jorden.

En nedgravet løsning er mest relevant for grundejerforeninger, boligforeninger, boligselskaber, institutioner og lignende.

Indkøb, etablering og vedligeholdelse af nedgravede affaldsløsninger sker for kundens egen regning. VA står udelukkende for tømningen af de nedgravede affaldsløsninger.

Der findes mange forskellige leverandører og mange typer nedgravede affaldsløsninger, husk altid at stille krav til robusthed og holdbarhed

VA skal godkende valget af type, kapacitet og placering. Så før i kommer for langt med planlægningen, anbefaler vi, at i kontakter os. Så kan vi sammen drøfte hvilken løsning, der vil passe bedst til netop jeres behov.

Herunder kan I læse vores gode råd og krav, som skal opfyldes, når I ønsker at etablere nedgravede affaldsløsninger.

Hvorfor vælge en nedgravet løsning

Nedgravede affaldsløsninger kan erstatte eksisterende affaldssystemer.

De synes mindre og giver færre problemer med lugt og skadedyr. Samtidig kan de rumme større mængder affald. Nedgravede affaldsløsninger er specielt udviklet til bebyggelser, hvor der indsamles store mængder affald, og hvor pladsen kan være trang.

Fordele

 • Æstetik
 • Stor kapacitet
 • Bedre arbejdsmiljø for ejendomsfunktionærer og renovationsmedarbejdere
 • Lettere adgang for ældre, handicappede og børn
 • Minimale lugtgener
 • Større tømningssikkerhed i tilfælde af is og sne

Ulemper:

 • Relativt høj anskaffelses- og etableringspris
 • Gåafstanden til affaldsbeholderen kan blive længere
 • Stor løftehøjde ved tømning af container
 • Løsninger skal placeres tæt på farbar vej
 • Løsninger kan medføre, at der skal nedlægges parkeringspladser
Dimensionering

Ved etablering af en nedgravet affaldsløsning er det vigtigt, at beholderen dimensioneres korrekt, da man ikke, som med andre affaldsløsninger, kan tilrette kapaciteten efterfølgende.

 • Som udgangspunkt skal der til restaffald beregnes ca. 114 liter husstand pr. 14. dag.
 • For madaffald skal der beregnes ca. 21 liter husstand pr 14. dag.
 • For papir/pap skal der beregnes ca. 108 liter husstand pr. måned.
 • For glas/metal skal der beregnes ca. 29 liter husstand pr. måned.

Mængderne kan dog svinge noget, alt efter om der er tale om for eksempel familieboliger, ungdomsboliger eller ældreboliger.

VA står naturligvis gerne til rådighed med hjælp til vurdering og udregning af kapacitetsbehovet.

Krav
 • Beholderne må, af hensyn til vægten ved tømning, maksimalt have et volumen på 5m3, dog med undtagelse af madaffaldsbeholderen der maksimalt må være 3m3.
 • Som udgangspunkt accepterer vi 2 og 3-krogs systemer der kan betjenes af et to-krogs løfteaggregat.
 • 2-delte beholdere kan accepteres efter særlig aftale med VA. Hertil gælder, at rummene skal kunne tømmes separat. Dvs. lågene skal kunne åbnes individuelt, så man ikke risikerer at blande fraktioner ved afhentning.
 • Der skal mærkes tydeligt op ved de enkelte løfteøjer, hvilken funktion og fraktion der betjenes.
 • Manuelt betjente modeller, hvor udløsermekanismen betjenes ved anslag eller kæde/snor accepteres kun efter særlig aftale med Vand og Affald.
 • Løsningen skal være forsynet med et sikkerhedssystem med gulv eller faste sider (anbefalet mindst 90 cm høje), som automatisk sikrer hullet over yderbeholderen ved tømning.
 • Området omkring den nedgravede affaldsløsning skal være belyst i mørke områder af hensyn til brugerne og renovatøren.
 • De nedgravede affaldsfraktioner skal placeres sammen.
 • Det anbefales yderligere at brugerne af de nye affaldsløsninger ikke bør gå længere end 75 meter med affaldet.
Væske i beholderen

Den ydre beholder må ikke indeholde en væskemængde, der når bunden af inderbeholderen.

Hvis dette er tilfældet, kan VA afvise at hente affaldet, og en tømning af væske fra yderbeholder er for kundens egen regning.

Derfor kan det være en god ide at stille krav til leverandøren ved bestilling af en nedgravet løsning, eksempelvis:

 • Inderbeholder, skal være væsketæt, da der ellers risikerer at sive perkolat (saft fra affaldet) ud i den ydre beholder.
 • Inderbeholderen bør være udført i syrefast eller galvaniseret stål (Beholder til bioaffald skal være syrefast i bundkaret eller epoxylakeret)
 • Yderbeholderen skal være af beton eller andet fast materiale og sikret mod indtrængende vand.
 • Belægningen omkring beholderne skal udføres, så der ikke trænger regn eller andet overfladevand ind i beholderne.
Regler vedrørende drift
 • Kunden sørger for snerydning og saltning, hvis dette er nødvendigt.
 • Kunden sørger for rengøring af affaldsløsningen.
 • Affald henstillet ved siden af den nedgravede affaldsløsning fjernes af kunden.
 • Senest en uge inden ibrugtagning af den nedgravede affaldsløsning skal beholdere godkendes af VA. Dette gøres ved at VA sammen med gældende renovatør kontrollerer, at beholdere kan løftes og tømmes efter hensigten.
 • Etablering af nedgravede affaldsløsninger på private arealer kræver ikke byggetilladelse – men vi anbefaler, at I rådfører jer med Svendborg kommune før etablering.
 • Lokalplanen – Kan arealet bruges til affaldshåndtering, eller er arealet udlagt til andre formål i lokalplanen?
 • Ledninger i jord. Er der ledninger i jorden (el, vand, varme, afløb m.m.)? Oplysninger kan hentes på www.ler.dk – kontakt derefter eventuelle ledningsejere.
 • Brandteknisk Vejledning nr. 29. Bemærk at delvist nedgravede affaldsløsninger skal placeres minimum 2,5 meter fra naboskel og minimum 5 meter fra facader med vinduer og døre.
 • Brandredningsarealer. Er området udpeget til redningsareal i tilfælde af brand?
 • Jord - Hvis området er kortlagt eller områdeklassificeret, så skal flytning af overskudsjord anmeldes til kommunen.
Vejledning til placering og adgangsveje

Klik på billederne for at se dem større.

Vejledning i placering af nedgravede løsninger

Vejledning i placering af nedgravede løsninger

Vejledning i adgangsveje til nedgravede løsninger