Gå til indhold

Etablering af regnvandsanlæg

Etablering af regnvandsanlæg

Genbrug af regnvand kan være hensigtsmæssigt i områder, hvor den tilgængelige grundvandsressource er begrænset. Ifølge Vandforsyningsplanen for Svendborg Kommune, er der generelt tilstrækkeligt grundvand til det nuværende og fremtidige vandforbrug. Svendborg Kommune ser derfor ikke ressourcemæssige begrundelser for, at der etableres regnvandsanlæg i husholdningerne.

Der er altså ikke ressourcemæssige begrundelser for at etablere regnvandsanlæg, og der er tilmed en stor forureningsrisiko forbundet med disse anlæg, da der kan ske tilbageløb af regnvand til drikkevandssystemet, både til den interne installation og til vandforsyningen. 

Hvis du alligevel ønsker at etablere et anlæg til genbrug af regnvand på din ejendom, er vilkårene som følger:

  • Anlægget skal etableres i overensstemmelse med DS/EN 1717 og Rørcenteranvisning 003, nyeste udgave.
  • Anlægget skal etableres med tilbagestrømningssikringer. Der skal være luftgab, der hvor der er en direkte forbindelse mellem vandinstallationen og regnvandsanlægget, og der skal etableres en kotrollerbar kontraventil ved indgang til bygningen.
  • Der skal opsættes en bimåler til måling af mængden af anvendt regnvand, som belaster kloaksystemet. Måleren udleveres af Vand og Affald, og der betales en fast årlig afgift jf. gældende takstblad.
  • Der betales vandafledningsafgift af den anvendte regnvandsmægnde.
  • Arbejdet skal udføres af en autoriseret VVS-installatør, og skal anmeldes til Vand og Affald.