Gå til indhold

Modeller for røde kasser i lejligheder/etageejendomme

Alle husstande i Svendborg Kommune skal have mulighed for at aflevere farligt affald til genbrugsbilen. Farligt affald afleveres til genbrugsbilen i røde kasser bestemt til formålet. Her kan du finde en vejledning til sortering af farligt affald.

I nogle boliger – eksempelvis lejligheder/etageejendomme – er det ikke optimalt, at hver husstand har sin egen kasse, ofte fordi der ikke er plads til kassen i lejligheden, eller fordi genbrugsbilen ikke kan køre ned til den enkelte husstand, hvilket betyder, at ting til genbrugsbilen i stedet afleveres på et fælles opsamlingssted.

Derfor tilbyder vi følgende tre løsninger:

1. To eller flere boliger deles om en rød kasse

Beskrivelse: Denne løsning kan vælges, hvor det er hensigtsmæssigt f.eks. grundet pladshensyn eller et ønske om, at flere mindre husstande/lejligheder deles om en eller flere kasser.

Følgende skal besluttes af ejer eller aftales indbyrdes mellem flere beboere:

 • Hvor mange røde kasser, der er behov for.
 • Hvilken adresse kasserne skal registreres på.
 • Hvor kasserne skal opbevares.
 • Hvem der er ansvarlig for at skrive adresse på kasserne, sætte dem frem til genbrugsbilen og hente dem ind efter ombytning.
2. Individuelle kasser og fælles opsamlingssted for affald til genbrugsbilen

Beskrivelse: Denne løsning kan vælges i boligområder, som samler affald til genbrugsbilen på et fælles opsamlingssted. Hvis området ønsker, at hver bolig skal have en kasse, gælder følgende:

 • Der udpeges en ansvarlig person som:
  Er Vand og Affalds kontaktperson i tilfælde af afvigelser mm.
 • Sikrer at alle kasser er mærket med adresse.
 • Sikrer at kasser, som Vand og Affald afviser, kommer retur til ejeren således, at fejl kan rettes – det kan f.eks. være manglede adresse på en kasse.
 • Sætter kasser frem på afhentningsdagen samme sted som andet affald til genbrugsbilen.
 • Sikrer at nye kasser kommer retur til ejeren.
3. Fælles kasser som fx opbevares i skur og afhentes af genbrugsbilen

Beskrivelse: Denne løsning kan vælges i større boligområder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt, at alle boliger har en kasse. I stedet kan der etableres et opbevaringssted til de fælles kasser, hvorfra genbrugsbilen afhenter dem. Hvis området ønsker denne løsning, gælder følgende:

 • Der skal etableres et hensigtsmæssigt opbevaringssted til kasserne, hvor beboerne har adgang til.
 • Opbevaringsstedet skal placeres, så det er let tilgængeligt for genbrugsbilen – placering aftales med Vand og Affald.
 • Der skal udpeges en person, som er ansvarlig for opbevaringsstedet. Herunder orden og håndtering af affald, der er placeret ved siden af kasserne.
 • Den ansvarlige skal sørge for, at der er låg på kasserne ved afhentning og sikre at adresse-mærkatet er udfyldt.
 • Vand og Affald stiller nødvendig information til rådighed, som ejer formidler til beboerne. Oplys til Vand og Affald hvor mange sorteringsvejledninger I ønsker.

Vejledning til opbevaring af farligt affald på et fælles opbevaringssted fx et skur

Vand og Affald har ansvaret for at stille kasserne til rådighed og for affaldets videre håndtering.

Ejer/boligforening har ansvaret for opbevaringen af affaldet og for, at det ikke står frit tilgængeligt.

Vand og Affald anbefaler, at ejer/boligforening overvejer følgende:

 • Sikkerhed i forhold til børns færdsel – bør der f.eks. være lås på skuret?
 • Kasserne bør opbevares med låg på.
 • Risiko ved affald, som placeres ved siden af de røde kasser – f.eks. store batterier, gasflasker.
 • Rengøring ved spildt væske – maling eller lignende.
 • Placering af kasserne – minimering af risikoen for at kasser vælter eller falder ned
 • Tilsyn med skuret – f.eks. hvor ofte skal det tilses af en ansvarlig person/medarbejder.