Gå til indhold

Her graver vi

Her kan du se, hvor i kommunen vi udfører gravearbejde

Her graver vi

Separatkloakering Strandvænget

Kloakledningen i Strandvænget er nedslidt og skal fornyes.

Området bliver separatkloakeret, så regnvandet fremover ledes til Svendborg Sund.

Anlægsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet Refsvindinge Entreprenør i perioden 2. november 2023 til 1. marts 2024.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ingeniør Lone Riis Vinther på tlf. 63 21 55 52 eller til lrv@vandogaffald.dk

Anlægsarbejder i Mejerivej, Thurø i perioden 11. oktober - 22. december 2023

 

Opdatering den 4. januar 2024

Vi er nu færdige med gravearbejdet i Mejerivej. Asfalt bliver retableret, så snart vejret tillader det.

I januar vil vi ombygge pumpestationen på havnearealet. Det medfører ikke væsentlige gravearbejder.

 

Vi etablerer en spildevandspumpestation på ejendommen Mejerivej 17, Thurø. Vi graver derfor i Mejerivej ud for nr. 17 og i adgangsvejen  ned til havnen.

Trafikken kan passere ud for nr. 17, da der bliver udlagt jernplader i vejrabatten. Vi forsøger at undgå afspærring for biltrafik til havnen, men det kan blive nødvendigt i kortere perioder.

Vi skal også ombygge den eksisterende pumpestation på havnearealet. Pumpebrøndens diameter skal reduceres til 1,2 m. Det skal den, for at vi kan forberede os på de forventede fremtidige stigninger i havniveau og stormflodssituationer. For at tilgodese arbejdsmiljøet fører vi pumpebrønden op over terræn, og dæksel afsluttes i ca. kote 2,5 m. Teknikskabet flyttes og hæves også, for at begrænse skaderne på skabet ved stormflod. Kystdirektoratet og Svendborg Kommune har givet tilladelse til, at terræn omkring pumpestation og teknikskab kan hæves ca. 30 cm.

Vi beklager de gener, som arbejdet kan påføre trafikanterne samt de berørte beboere med adresse på Mejerivej, Thurø.

Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet Hans H. Pedersen ApS, Skelvænget 1, 5854 Gislev. Telefon 62 29 17 17 eller uden for arbejdstid mobil tlf. 40 70 80 20.

Eventuelle spørgsmål vedr. anlægsarbejdet kan rettes til projektleder Steen Ladefoged på tlf. 63 21 55 76 eller e-mail sla@vandogaffald.dk