Gå til indhold

LAR - Lokal afledning af regnvand

Håndtering af regnvand på egen grund.

Lokal Afledning af Regnvand

I daglig tale forkortet til LAR – er en metode til håndtering af regnvand på egen grund i stedet for at lede regnvandet i kloak.

Metoden har vundet frem som følge af klimaforandringerne og de større mængder regn, som falder i kloaksystemet. Mange steder i byerne består kloaksystemet af en fællesledning, som fører både regn- og spildevand i samme ledning.

Med klimaforandringene er vi udfordret på, at de gamle fællessystemer i byerne typisk er alt for små til at kunne rumme regnen – både i dag, og særligt også i fremtiden.

Derfor har mange forsyninger og kommuner iværksat et nyt alternativ til at fjerne regnvand fra især fællesledningerne ved at tilbyde lodsejeren et alternativ til traditionel separatkloakering (2-strengssystem).

Med Lokal Afledning af Regnvand, kan lodsejeren søge om refusion af dele af tilslutningsbidraget, såfremt de håndterer min 50% regnvand på egen grund.

Refusion

I Svendborg Kommune kan man opnå en refusion på op til 31.355,- kr. inkl. moms (2024). Dette gælder for ejendomme, der er placeret i eksisterende fælleskloakerede områder.

Det er muligt at få en forhåndsgodkendelse fra Vand og Affald før man begynder på sit LAR-projekt.

Hvis der ønskes en skriftlig tilkendegivelse skal vi have oplyst, hvordan du vil udføre projektet og hvor mange m² tagareal og fast belægning, der kobles fra og hvor mange, der ikke kobles fra.

Til dimensionering af nedsivningsanlæg og regnbede bør du benytte fx Spildevandskomitteens regneark som grundlag. Den finder du her.

Du kan også læse mere på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Refusionen kan udbetales, når der foreligger en underskrevet færdigmelding fra en autoriseret kloakmester som kan dokumentere, at tagvandet er frakoblet forskriftsmæssigt. Det er Vand og Affald, der behandler ansøgning om refusion og udbetaler eventuel refusion.

Bor du i et fælleskloakeret område?

For at finde ud af, om man er berettiget til refusion af dele af tilslutningsbidraget, hvis man laver eget LAR-anlæg, kan du prøve at klikke på LIFA kortviser og søge på din adresse.

Følgende ledningssignaturer gælder for ledninger:

Grøn = Fællesledninger

Rød = Spildevandsledninger

Blå = Regnvandsledninger

Hvis du bor i et område, hvor din ejendom er sluttet til et ledningssystem med grøn signatur, bor du sandsynligvis i et fælleskloakeret område.