Gå til indhold

Samarbejdsaftale om skovrejsning underskrevet

Drikkevand

22. september 2020

Den 21. september blev samarbejdsaftalen om at rejse 540 hektar bynær skov mellem Svendborg og Skårup officielt vedtaget. Det skete da borgmester Bo Hansen, Skovrider Jakob Harrekilde og VA’s bestyrelsesformand Niels Christian Nielsen underskrev samarbejdsaftalen i de grønne omgivelser omkring Skovmølleværket, der står for godt en tredjedel af Vand og Affalds samlede produktion af drikkevand. Læs mere om skovrejsningsprojektet herunder.

En ny skov, der er over tre gange større end Sprogø, skal ligge nordøst for Svendborg og er nu kommet ét spadestik nærmere. Skoven bliver et grønt og rekreativt åndehul for naturglade fynboere og beskytter samtidig det lokale drikkevand.

Et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og Vand og Affald skaffer borgerne på Sydfyn en ny, stor skov. Samarbejdsaftalen betyder, at et stort område nordøst for Svendborg på 540 hektar kan omdannes fra landbrugsjord til ny varieret skov. Det er mere end tre gange så stort som hele Sprogø.

- Det her er et fantastisk projekt, der både giver Fyn meget mere statsskov og beskytter vores drikkevand. Fyn er et af de steder i Danmark, hvor vi har allermindst statsejet skov, og bynære skove som denne giver en masse spændende naturoplevelser og friluftsliv lige dér, hvor folk bor, siger miljøminister Lea Wermelin.

Naturstyrelsen vil aktivt plante træer i dele af den nye skov, mens andre områder af skoven bliver udlagt til naturlig tilgroning. Det vil sige, at dyre- og vindspredte frø fra træer og buske med tiden vil vokse op og danne skov af sig selv, samtidig med at urter, græsser og insekter vil tage skoven i brug.

I Svendborg Kommune vækker aftalen om den nye, statsejede skov glæde.

- Skoven bliver et aktiv for vores borgere og for fremtidige generationer. Vi kan se frem til et nyt stort rekreativt område tæt på byen, hvor vi kan nyde naturen, og hvor forskellige aktiviteter kan udfoldes. Skoven vil desuden øge biodiversiteten, da den skaber nye levesteder til dyr og planter, siger borgmester i Svendborg Kommune Bo Hansen (S).

Også hos Vand og Affald skinner begejstringen for den kommende skov tydeligt
igennem.

- Ud over den rekreative og klimamæssige gevinst, så glæder jeg mig især over, at vi med skovrejsningen får beskyttet vores sårbare drikkevand mod forurening, og på den måde sikrer fremtidige generationers adgang til rent drikkevand, siger bestyrelsesformand i Vand og Affald Niels Christian Nielsen.

Når der bliver købt jord til skovrejsningen, vil der forud for etablering af skoven være god tid til borgerinddragelse, hvor naboer og alle med interesse i den bynære skov kan komme med idéer og ønsker til skoven.


Tal og fakta:

  • Skovrejsningen er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, det kommunalt ejede selskab Vand og Affald og Svendborg Kommune.
  • Det er Naturstyrelsen, der kommer til at stå som ejer og skal drive skoven fremover.
  • Den nye skov bliver på ca. 540 hektar, hvis det i aftalens 20-årige periode lykkes at købe al landbrugsjord inden for projektet til skovrejsning.
  • Den samlede omkostning til køb af jord og anlæg af skoven ventes at blive omkring 120 mio. Kommunen skal betale 22 procent af omkostningen til jordkøb, Naturstyrelsen 28 procent og Vand og Affald betaler for tinglysning af en servitut om forbud mod brug af gødskning og pesticider på jorderne, svarende til 50 procent af omkostningen til jordkøb. Naturstyrelsen finansierer omkostningerne til etablering af skoven.
  • Forud for indgåelse af aftalen har der været afholdt møde med lodsejere i projektområdet og et borgermøde.

 

Fakta om statslig skovrejsning på landsplan:

  • I de seneste knap 30 år er der i gennemsnit plantet mere end 600.000 træer årligt i statslige skovrejsningsprojekter, og der kommer hvert år mere ny skov til.
  • Alene de seneste 10 år er der etableret 3.000 hektar nye statsejede skovlandskaber, hvilket svarer til omkring fem kvadratmeter ny skov per dansker.
  • De nye statsejede skove bliver etableret i samarbejde med lokale kommuner og forsyningsselskaber, som bidrager med mellem 50 og 100 procent af udgiften til køb af arealer.
  • Skove lagrer kulstof i stammer, grene og rødder og opsuger mere CO2, end de afgiver, når de er under opbygning og i vækst. Desuden reducerer skovrejsning udledningen af ca. 12 tons kvælstof pr. hektar til vandmiljøet. Skovrejsning bidrager til natur og biodiversitet, fordi der skabes bedre sammenhæng mellem eksisterende naturområder og ved at skabe nye naturområder.

 

Del artikel

Relaterede nyheder