Gå til indhold

Hvem gælder affaldsordningerne for

Alle i Svendborg Kommune er med i affaldsordningerne og skal sortere.

Private husstande

Alle boliger, der er registreret som bolig i BBR, skal være tilmeldt den kommunale affaldsordning.

Det er grundejer, der skal sikre, at alle boliger er tilmeldt ordningen.

Boligforeninger og andre med fælles affaldsløsninger

Hvad er en fælles affaldsløsning

En fælles affaldsløsning er når flere husstande deler affaldsbeholdere.

Fællesløsninger findes typisk i boligforeninger og andre udlejningsejendomme, andelsboligforeninger og lignende.

Det er også muligt at gå sammen med én eller flere naboer og dele jeres affaldsløsning.

Vi anbefaler altid, at en fælles affaldsløsning bygger på frivillighed - det er den bedste forudsætning for, at det kan fungere.

Læs om fællesløsninger her

Kolonihaver

Kolonihaver er også omfattet af affaldsordningerne og har pligt til at være tilmeldt.

Kolonihaveforeningen skal etablere en fælles løsning for alle haver.

Ifølge regulativet for husholdningsaffald kan kolonihaveforeninger, som forbyder overnatning, dog søge om dispensation fra ordningen.

Forbud mod overnatning skal være beskrevet i vedtægter eller lignende. Dispensationen skal søges hos Svendborg Kommune via mail: vand@svendborg.dk.

Se regulativet her.  

Tømning

Tømning i kolonihaverne sker med følgende frekvens:

Ressourcebeholderne med glas/metal og pap/papir tømmes hver 4. uge i perioden 1. april til 31. oktober. 

Energibeholderne med hhv. mad- og restaffald tømmes hver 2. uge hele året.

Genbrugsbilen

I perioden 1. april til 31. oktober kan sommerhuse benytte sig af genbrugsbilen og aflevere plast og mad- og drikkekartoner. Plast og mad- og drikkekartoner skal pakkes i en klar sæk på maks. 110 l. og stilles frem til offentlig vej eller privat fællesvej inden kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Kolonihaver kan ikke aflevere andre typer affald til genbrugsbilen.

Sommerhuse

Sommerhuse er omfattet af affaldsordningerne og har pligt til at være tilmeldt.

Sommerhuse kan vælge at have enkeltløsning eller fællesløsninger på samme vilkår som alle andre.

Tømning af beholdere

Tømning i sommerhusområder sker efter følgende frekvens:

Ressourcebeholderne med genbrugsfraktioner tømmes hver 4. uge i perioden 1. april til 30. september, og hver 8. uge perioden 1. oktober til 31. marts.

Energibeholderne med hhv. mad- og restaffald tømmes hver 2. uge hele året.

Genbrugsbilen

I perioden 1. april til 31. oktober kan sommerhuse benytte sig af genbrugsbilen til aflevering af plast og mad- og drikkekartoner. Plast og mad- og drikkekartoner skal pakkes i en klar sæk på maks. 110 l. og stilles frem til offentlig vej eller privat fællesvej inden kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Sommerhusområder kan ikke aflevere andre typer affald til genbrugsbilen.

Kommunale institutioner

Kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger er også omfattet af affaldsordningerne. 

Det betyder, at skoler, børnehaver, plejehjem, idrætshaller, kontorer og så videre, også skal affaldssortere.

Det er CETS, som i samarbejde med VA har sat affaldsordningerne i gang i kommunens organisation.

I 2019 kørte et pilotprojekt med affaldssortering i skoler og børnehaver. Læs evalueringen af projektet her. 

Beholdere

Beholderbehov vurderes i samarbejde med Vand og Affald og CETS.

I tilfælde, hvor de beholdere, som anvendes til husholdninger, ikke har tilstrækkelig kapacitet, kan Vand og Affald tilbyde tømning af vippecontainere af forskellig størrelse.

Tømning

Tømning af alle fraktioner vil som udgangspunkt følge de almindelige affaldsordninger.

Ressourcebeholderne med genbrugsfraktioner indsamles hver 4. uge.
Energibeholderne med hhv. mad- og restaffald indsamlet hver 2. uge.

I tilfælde med pladsproblemer, vil der kunne aftales ugetømning.

Hvor der anvendes vippecontainere, kan der aftales bestilleordning.

Dispensationsmuligheder

Dispensation til at aflevere affald i sække

I tilfælde, hvor adgangsvejene gør det umuligt at opbevare og håndtere affaldsbeholderne (spande), kan der gives dispensation til at benytte sække til affaldet.

Dispensation kan gives til kunder, der bor i bymidten i ejendomme, hvor en affaldsspand vil skulle transporteres gennem huset for at blive stillet frem til afhentning.

Sorteringskravene vil være de samme som for alle andre, og kunden vil få udleveret plastsække til hhv., mad, glas/metal og pap/papir ud over den almindelige papirsæk til restaffald.

Når du løber tør for plastsække, kan du hente flere i vores administration på Ryttermarken 21 i Svendborg.

Dispensation fra affaldsordningen for ubeboede boliger

En bolig, som har stået ubeboet i mere end 6 måneder, kan få dispensation fra kravet om tilmelding af beholder, indtil den bliver beboet igen.

Der kan yderligere søges om dispensation fra 6 måneders reglen, i de tilfælde hvor boligen står ubeboet på grund af at:

  • ejeren er fraflyttet boligen permanent til plejehjem,
  • ejeren arbejder i udlandet og boligen står tom, eller
  • ubeboelig/længerevarende renovering.

Ved framelding af beholdere betales der et engangsbeløb på 200 kr., og der skal efterfølgende stadig betales boligbidrag. Vand og Affald afhenter de beholdere, der ikke længere skal bruges.

Ubebyggede grunde

Ejere af ubebyggede grunde kan søge dispensation fra at være med i en affaldsordning, hvis der ikke er dagrenovation på grunden.